MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 5 पण्डिता रमाबाई with Answers

Students who are searching for NCERT MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 5 पण्डिता रमाबाई with Answers Pdf free download can refer to this page thoroughly. Because here we have compiled a list of MCQ Questions for Class 7 Sanskrit with Answers. So, Plan your Exam Preparation accordingly with the पण्डिता रमाबाई Class 7 MCQs Questions with Answers PDF. Also, you can practice and test your subject knowledge by solving these पण्डिता रमाबाई objective questions.

पण्डिता रमाबाई Class 7 MCQs Questions with Answers

Practicing the Class 7 Sanskrit Chapter 5 MCQ with Answers aids students to learn all the fundamental concepts and prepare effectively for the exams. MCQ of पण्डिता रमाबाई Class 7 with Answers are prepared based on the latest exam pattern & CBSE guidelines.

Here are the links available online for Free Download of Class 7 Sanskrit पण्डिता रमाबाई MCQ Multiple Choice Questions with Answers PDF.

Question 1.
‘पण्डिता’ ‘सरस्वती’ इति उपाधिभ्यां का विभूषिता?
(a) रमाबाई
(b) विद्याबाई
(c) योधाबाई
(d) लक्ष्मीबाई।

Answer

Answer: (a) रमाबाई


Question 2.
रमा कुतः संस्कृतशिक्षा प्राप्तवती?
(a) शिक्षकात्
(b) अध्यापकात्
(c) पितुः
(d) मातुः।

Answer

Answer: (d) मातुः।


Question 3.
रमाबाई केन सह विवाहम् अकरोत्?
(a) विपिनेन
(b) दासेन
(c) बिहारेण
(d) विपिनबिहारीदासेन।

Answer

Answer: (d) विपिनबिहारीदासेन।


Question 4.
कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती?
(a) युवकानाम्
(b) बालकानाम्
(c) नारीणाम्
(d) प्रौढानाम्।

Answer

Answer: (c) नारीणाम्


Question 5.
रमाबाई उच्चशिक्षार्थं कुत्र अगच्छत्?
(a) भारतदेशम्
(b) इंग्लैण्डदेशम्
(c) बांग्लादेशम्
(d) नेपालदेशम्।

Answer

Answer: (b) इंग्लैण्डदेशम्


Question 6.
कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत?
(a) रमायाः
(b) विद्यायाः
(c) मनोरमायाः
(d) सुविधायाः।

Answer

Answer: (a) रमायाः


Question 7.
कस्य मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्?
(a) पितुः
(b) भ्रातुः
(c) मातुः
(d) पत्युः

Answer

Answer: (d) पत्युः


Question 8.
रमाबाई कस्मिन् नगरे ‘शारदा-सदनम्’ अस्थापयत्?
(a) दिल्लीनगरे
(b) यमुनानगरे
(c) मुम्बईनगरे
(d) कोलकातानगरे।

Answer

Answer: (c) मुम्बईनगरे


Question 9.
1922 तमे ख्रिष्टाब्दे कस्याः निधनम् अभवत्?
(a) विपिनबिहारीदासस्य
(b) रमायाः
(c) सरस्वत्याः
(d) मनोरमायाः।

Answer

Answer: (b) रमायाः


Question 10.
काः शिक्षा लभन्ते स्म?
(a) स्त्रियः
(b) बालकाः
(c) वृद्धाः
(d) युवकाः।

Answer

Answer: (a) स्त्रियः


Question 11.
‘रमाबाई’ महोदयायाः पितुः नाम किम् आसीत्?
(a) अनन्तशास्त्री डोंगरे
(b) सत्यव्रतशास्त्री
(c) पं. उमाकान्त सहायः
(d) पं. लक्ष्मीधरः।

Answer

Answer: (a) अनन्तशास्त्री डोंगरे


Question 12.
केन प्रभाविता रमा वेदाध्ययनम् अकरोत्?
(a) आर्यसमाजेन
(b) ब्रह्मसमाजेन
(c) वेदान्तेन
(d) आंग्लशिक्षायाः।

Answer

Answer: (b) ब्रह्मसमाजेन


Question 13.
रमायाः प्रसिद्धा रचना का अस्ति?
(a) अर्थशास्त्रम्
(b) पञ्चतन्त्रम्
(c) स्त्रीधर्मनीति
(d) स्त्रीशिक्षा।

Answer

Answer: (c) स्त्रीधर्मनीति


Question 14.
रमाबाई महोदयायाः निधनम् कदा अभवत्?
(a) 1922 तमे वर्षे
(b) 1934 तमे वर्ष
(c) 1914 तमे वर्षे
(d) 1858 तमे वर्षे।।

Answer

Answer: (a) 1922 तमे वर्षे


Question 15.
‘धनवान्’ पदस्य विपरीतार्थकपदम् किम् अस्ति?
(a) मधुरः
(b) विपरीतः
(c) धनी
(d) विपन्नः।

Answer

Answer: (d) विपन्नः।


Question 16.
‘रमायाः’ पदे किम् वचनम्?
(a) एकवचनम्
(b) द्विवचनम्
(c) बहुवचनम्
(d) किमपि न।

Answer

Answer: (a) एकवचनम्


We think the shed NCERT MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 5 पण्डिता रमाबाई with Answers Pdf free download will benefit you to the fullest. For any queries regarding CBSE Class 7 Sanskrit पण्डिता रमाबाई MCQs Multiple Choice Questions with Answers, share with us via the below comment box and we’ll reply back to you at the earliest possible.

error: Content is protected !!